Algemene voorwaarden

22 minutes read

De Ulinks.nl website gelegen op https://ulinks.nl is een auteursrechtelijk beschermd werk toebehorend aan Ulinks.nl. Bepaalde functies van de site kunnen worden onderworpen aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die zullen worden geplaatst op de site in verband met dergelijke functies.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de wettelijk bindende bepalingen en voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de Site. Door in te loggen op de site, bent u deze gebruiksvoorwaarden van toepassing en verklaart u dat u bevoegd en in staat bent om deze voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET EENS BENT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN EN/OF GEBRUIK DE SITE NIET.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op een individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze Voorwaarden. Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die u in deze Voorwaarden worden toegekend, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u zult de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site wijzigen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult geen toegang krijgen tot de Site om een soortgelijke of concurrerende website op te bouwen; en (d) tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, tenzij anders aangegeven, zal elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan functionaliteit van de Site onderhevig zijn aan deze Voorwaarden. Alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen op de Site moeten behouden blijven op alle kopieën ervan.

Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten, of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde partij voor een wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of een deel daarvan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U stemt ermee in dat het Bedrijf geen enkele verplichting heeft om u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van Gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, in de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het Bedrijf of de leveranciers van het Bedrijf. Merk op dat deze Voorwaarden en de toegang tot de Site u geen rechten, titels of belangen geven in of op intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die in Paragraaf 2.1 worden vermeld. Bedrijf en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

Inhoud gebruiker

Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker op de Site plaatst. U bent exclusief verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud. U draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van uw Gebruikersinhoud. U verklaart hierbij dat uw Gebruikersinhoud niet in strijd is met ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik. U mag tegenover anderen niet beweren of impliceren dat uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt verstrekt, gesponsord of onderschreven door het Bedrijf. Omdat alleen u verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud, kunt u zichzelf blootstellen aan aansprakelijkheid. Bedrijf is niet verplicht om back-ups te maken van Gebruikers Inhoud die u plaatst; ook kan uw Gebruikers Inhoud op elk gewenst moment worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van uw eigen back-up kopieën van uw Gebruikers Inhoud als u dat wenst.

U verleent hierbij aan het bedrijf een onomkeerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie voor het reproduceren, distribueren, publiekelijk tonen en uitvoeren, voorbereiden van afgeleide werken, opnemen in andere werken, en anderszins gebruiken en exploiteren van uw gebruikersinhoud, en het verlenen van sublicenties van de voorgaande rechten, uitsluitend met het doel om uw gebruikersinhoud op te nemen in de site. U doet hierbij onherroepelijk afstand van alle claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. De volgende voorwaarden vormen ons "Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik": U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of verspreiden van Gebruikersinhoud (i) die inbreuk maakt op rechten van derden of op intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, smadelijk, pornografisch, obsceen, duidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel van welke aard dan ook tegen enige groep of individu bevordert; (iii) die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met enige wet, voorschrift of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) software te uploaden, te verzenden of te verspreiden naar of via de Site die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) via de Site ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van dubbele of ongevraagde berichten te verzenden; (iii) de Site te gebruiken om zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere gebruikers te oogsten, te verzamelen, te bundelen of te bundelen; (iv) servers of netwerken die verbonden zijn met de Site te verstoren of overmatig te belasten, of de voorschriften, beleidsregels of procedures van dergelijke netwerken te schenden; (v) te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Site, door middel van password mining of op enige andere wijze; (vi) andere gebruikers lastig te vallen of in hun gebruik en plezier van de Site te interfereren; of (vi) software of geautomatiseerde agenten of scripts te gebruiken om meerdere accounts op de Site aan te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of verzoeken naar de Site te genereren.

Wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te bekijken en naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en/of passende maatregelen tegen u te nemen indien u het Beleid Aanvaardbaar Gebruik of een andere bepaling van deze Voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid creëert voor ons of een andere persoon. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikerscontent, het beëindigen van uw Account in overeenstemming met artikel 8, en/of het rapporteren van u aan wetshandhavingsinstanties.

Als u het bedrijf feedback of suggesties met betrekking tot de site geeft, draagt u hierbij alle rechten op dergelijke feedback over aan het bedrijf en stemt u ermee in dat het bedrijf het recht heeft om dergelijke feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op elke manier die het geschikt acht. Bedrijf zal alle feedback die u aan het bedrijf verstrekt als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht behandelen.

U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen, met inbegrip van kosten en honoraria van advocaten, tegen elke claim of eis van een derde als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de site, (b) uw overtreding van deze voorwaarden, (c) uw overtreding van toepasselijke wetten of voorschriften of (d) uw gebruikersinhoud. Bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak waarvoor u verplicht bent om ons te vergoeden op zich te nemen, en u gaat ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging van deze vorderingen. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures zodra het bedrijf hiervan op de hoogte is.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten, en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor deze links en advertenties van derden. Bedrijf biedt toegang tot deze Links & Advertenties van derden alleen voor uw gemak, en is niet beoordelen, goedkeuren, bewaken, onderschrijven, garanderen, of enige verklaringen af te leggen met betrekking tot Links & Advertenties van derden. U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden op eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer u op een van de Links & Advertenties van Derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de betreffende derde partij van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de Site is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen Gebruikersinhoud. Omdat wij geen controle hebben over de Gebruikersinhoud, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen is verstrekt. U stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken.

U ontslaat hierbij het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden voor altijd van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van, elk geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie in het verleden, heden en toekomst, van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met de Site. Als u een inwoner bent van Californië, doet u hierbij afstand van California Civil Code Section 1542 in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat deze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment van het uitvoeren van de vrijwaring, en die indien deze bij hem of haar bekend waren geweest, wezenlijk van invloed zouden zijn geweest op zijn of haar schikking met de schuldenaar."

Cookies en webbakens. Net als elke andere website, maakt Ulinks.nl gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikers ervaring te optimaliseren door het aanpassen van onze webpagina inhoud op basis van bezoekers 'browser type en / of andere informatie.

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet, impliciet, of statutair, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid, of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, wettelijk of veilig zal zijn. Indien de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zullen het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor winstderving, gegevensverlies, kosten voor de aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte schade, gevolgschade, voorbeeldige schade, incidentele schade, speciale schade of schadevergoeding als gevolg van of in verband met deze voorwaarden of uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, niettegenstaande iets anders hierin opgenomen, onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, zal te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig dollar (u.s. $50). Het bestaan van meer dan één vordering zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid zullen hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Einde en beëindiging. Onder voorbehoud van deze Sectie, blijven deze Voorwaarden volledig van kracht en van kracht terwijl u de Site gebruikt. Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken op elk moment en om elke reden naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site dat in strijd is met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, zullen uw Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk worden beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot het verwijderen van uw gebruikersinhoud in verband met uw account uit onze live databases. Bedrijf zal geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Secties 2 tot en met 2.5, Sectie 3 en Secties 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid.

Ulinks.nl respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat de  gebruikers van Ulinks.nl hetzelfde doen. In verband met Ulinks.nl hebben wij een beleid aangenomen en geïmplementeerd met betrekking tot de auteursrechtwetgeving dat voorziet in de verwijdering van alle inbreukmakende materialen en in de beëindiging van gebruikers van onze online Site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site op onwettige wijze inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk en u wilt dat het vermeende inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (conform 17 U.S.C. § 512(c)) te verstrekken aan onze aangewezen Copyright Agent:

Merk op dat, volgens 17 U.S.C. § 512(f), elke onjuiste voorstelling van een materieel feit in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch onderwerpt aan aansprakelijkheid voor alle schade, kosten en advocaatkosten die door ons worden opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en de beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe worden herzien, en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze Site te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste van dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze bekendmaking van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze Site. Als u onze Site blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met het Bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDING VAN ARBITRAGE EN EEN AFWIJZING VAN CLASS ACTION.

Toepasselijkheid van de arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst van de Onderneming die niet informeel of via de rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gehouden. Deze Arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het Bedrijf, en op alle dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals op alle bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsplicht en informele geschillenbeslechting. Voordat een partij arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke Kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen, waarin de aard en de basis van de claim of het geschil, en de gevraagde hulp worden beschreven. Een Kennisgeving aan de Onderneming moet worden gestuurd naar: info@ulinks.nl. Nadat de kennisgeving ontvangen is, kunnen u en het Bedrijf proberen om de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kunnen beide partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een aanbod tot schikking dat door een partij gedaan wordt, mag niet aan de arbiter bekend gemaakt worden tot nadat de arbiter het bedrag bepaald heeft waarop een van de partijen recht heeft.

Arbitrage Reglement. De arbitrage wordt ingeleid via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals bepaald in deze afdeling. Indien de AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen overeenkomen een alternatieve ADR-aanbieder te kiezen. De regels van de ADR-aanbieder zullen van toepassing zijn op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA-regels voor consumentenarbitrage die op de arbitrage van toepassing zijn, zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage zal worden uitgevoerd door één neutrale arbiter. Alle claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan Tien Duizend Amerikaanse Dollars (US $10,000.00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage zonder comparitie, naar keuze van de partij die hulp zoekt. Voor vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde vergoeding Tien Duizend Amerikaanse Dollars (US $10.000,00) of meer bedraagt, zal het recht op een hoorzitting worden bepaald door het Arbitragereglement. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont, en tenzij de partijen anders overeenkomen. Indien u buiten de Verenigde Staten woont, zal de arbiter de partijen binnen een redelijke termijn in kennis stellen van de datum, het tijdstip en de plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk vonnis over het vonnis dat door de arbiter wordt uitgesproken, kan worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. Als de arbiter u een uitspraak doet die hoger is dan het laatste aanbod tot schikking dat het Bedrijf u gedaan heeft vóór de aanvang van de arbitrage, zal het Bedrijf u de hoogste van de uitspraak of $2.500,00 betalen. Elke partij draagt haar eigen kosten en verschotten die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor niet op verschijning gebaseerde arbitrage. Indien voor arbitrage zonder verschijning wordt gekozen, geschiedt de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke stukken; de specifieke wijze van arbitrage wordt gekozen door de partij die de arbitrage initieert. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen in, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het Bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageactie worden gestart en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die onder de AAA-regels voor de betreffende vordering wordt opgelegd.

Bevoegdheid van de arbiter. Als arbitrage wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het Bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om moties toe te wijzen die alle of een deel van alle claims beslechten. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoedingen toe te kennen, en om elke niet-monetaire genoegdoening toe te kennen die beschikbaar is voor een individu onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels, en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een besluit formuleren waarin de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd worden beschreven. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis genoegdoening toe te kennen als een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het Bedrijf.

Afzien van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIJN HIERBIJ VERWIJZIGD VAN HUN CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR EEN RECHTBANK TE GAAN EN EEN PROCES TE VORDEREN VOOR EEN JUIS OF EEN JURY, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle vorderingen en geschillen worden beslecht door arbitrage in het kader van deze arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn gewoonlijk beperkter, efficiënter en minder duur dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitrage-uitspraak nietig te verklaren of af te dwingen of anderszins, zien U EN HET BEDRIJF af van ALLE RECHTEN OP EEN JURY TRIAL en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt beslecht.

Afstand van collectieve of geconsolideerde vorderingen. Alle claims en geschillen binnen het toepassingsgebied van deze arbitrageovereenkomst moeten op individuele basis worden gearbitreerd of berecht en niet op collectieve basis, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden gearbitreerd of berecht of geconsolideerd met die van een andere klant of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid in acht te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit lid belet een partij niet om aan een rechtbank informatie te verstrekken die nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te leggen, een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen, of om een gerechtelijk bevel of een billijke voorziening te vragen.

Scheidbaarheid. Indien enig deel of delen van deze arbitrageovereenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/worden bevonden, zal/zullen dit specifieke deel of deze specifieke delen geen kracht van wet hebben en zal/zullen deze overeenkomst(en) worden opgesplitst; de rest van de overeenkomst zal volledig van kracht blijven.

Recht om afstand te doen. De partij tegen wie de vordering wordt ingesteld, kan afstand doen van alle of van een deel van de rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn vervat. Een dergelijke afstandsverklaring doet geen afstand van enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst en is niet van invloed op dat deel van de overeenkomst.

Overleving van de overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Kleine vorderingen rechtbank. Niettegenstaande het voorgaande kunt u of het Bedrijf een individuele vordering instellen bij een rechtbank voor geringe vorderingen.

Emergency Equitable Relief. Niettegenstaande het voorgaande kan elk van de partijen bij een staats- of federale rechtbank een dringende billijke voorziening vragen om de status quo in afwachting van de arbitrage te handhaven. Een verzoek om voorlopige maatregelen mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze arbitrageovereenkomst.

Vorderingen die niet aan arbitrage zijn onderworpen. Niettegenstaande het voorgaande vallen vorderingen wegens laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act, en schending of verduistering van het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheimen van de andere partij niet onder deze Arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat een rechtszaak aan te spannen, stemmen de partijen er hierbij mee in zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site kan onderhevig zijn aan Amerikaanse exportwetten en kan onderhevig zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U stemt ermee in geen Amerikaanse technische gegevens die u van het bedrijf hebt verkregen, of producten die gebruikmaken van dergelijke gegevens, direct of indirect te exporteren, herexporteren of over te dragen als u daarmee de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten overtreedt.

U kunt ons bereiken besproken in Sectie 10.8.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Bedrijf verloopt via elektronische weg, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden, (a) stemt u in met het ontvangen van communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf elektronisch aan u verstrekt voldoen aan elke wettelijke verplichting waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als het op papier zou staan.

Gehele voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast blijven en zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van de partijen is een agent of partner van de ander. Deze Algemene Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen hierin mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig en ongeldig zijn. Bedrijf mag deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. De bepalingen en voorwaarden in deze Voorwaarden zijn bindend voor cessionarissen.

Uw privacy. Lees onze Privacybeleid

.

Informatie over auteursrecht/handelsmerk. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de Site worden getoond zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde die eventueel eigenaar is van de merken.

Last updated on: 18 August, 2021