Terms of Service

Laatst bijgewerkt February 13, 2022

Ulinks, Inc. ("Ulinks," "wij" of "onze") levert producten en diensten op het gebied van URL-verkorting, aangepaste merklinks en linkbeheer en -analyse aan haar gebruikers (gezamenlijk de "Ulinks-services" genoemd). Lees deze servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") zorgvuldig door, aangezien ze uw toegang tot en gebruik van de Ulinks-services regelen en een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Ulinks vormen. Als u deze Overeenkomst accepteert of de Ulinks-services namens een bedrijf of andere rechtspersoon gebruikt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dat bedrijf of die rechtspersoon aan de Overeenkomst te binden en in dat geval verwijzen "u", "uw" en "klant" naar en zijn deze van toepassing op dat bedrijf of die andere rechtspersoon. Als u toegang hebt gekregen tot en gebruik mag maken van de Ulinks Services door en namens de primaire accounthouder, hetzij rechtstreeks hetzij via een beheerder, stemt u er ook mee in zich aan deze Overeenkomst te houden. Naast deze overeenkomst zijn op het gebruik van de Ulinks-services door de klant het privacybeleid van Ulinks en het DMCA-beleid van Ulinks inzake auteursrechten van toepassing.

U ERKENT EN KOMT OVEREEN dat u, door een Ulinks ACCOUNT aan te maken, een betaald ACCOUNT TE KOPEN OF DE Ulinks SERVICES TE RAADPLEGEN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART dat u DEZE VOORWAARDEN hebt gelezen, ONDERSTREEPT EN AKKOORD GAAT OM ZICH AAN DEZE VOORWAARDEN te houden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U GEEN RECHT TE HEBBEN OP TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE Ulinks SERVICES.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRAGEBEPALING EN EEN AFSTANDSVERKLARING VOOR GROEPSACTIES ZOALS BESCHREVEN IN HET ARBITRAGEGEDEELTE HIERONDER. U STEMT ERMEE IN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE, EN U DOET AFSTAND VAN UW RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OM ALS EISER OF GROEPSLID DEEL TE NEMEN AAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE.

TOEPASSINGSGEBIED & WIJZIGINGEN
Wijzigingen. Ulinks behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als we deze voorwaarden wijzigen, publiceren we de wijziging op onze site of stellen we u op de hoogte van de wijziging op de pagina met accountgegevens van uw Ulinks account. Door toegang te blijven houden tot de Ulinks-services of deze te blijven gebruiken na de ingangsdatum van de wijziging, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde overeenkomst. De Klant stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren en dat zijn gebruik van de Ulinks-services na het bekendmaken van wijzigingen in deze Overeenkomst betekent dat hij die wijzigingen aanvaardt. Als de gewijzigde overeenkomst voor u niet aanvaardbaar is, is uw enige verhaalmogelijkheid het staken van het gebruik van de Ulinks-services.
Reikwijdte en huidig aanbod. Vanaf de ingangsdatum biedt Ulinks bepaalde Ulinks Services aan de Klant aan. Ulinks mag de Ulinks Services te allen tijde en naar eigen goeddunken toevoegen, verwijderen, opschorten, stopzetten, wijzigen of bijwerken. Na de ingangsdatum van een dergelijke update is Ulinks niet verplicht om oudere versies van de Ulinks Services uit te voeren, te leveren of te ondersteunen.
Ulinks Enterprise-klanten. Als u een Ulinks Enterprise Plan hebt gekocht, kunnen deze voorwaarden worden aangevuld of gewijzigd door een aanvullende ondernemingsovereenkomst en een of meer bestelformulieren, waarvan de voorwaarden van toepassing zijn voor zover ze in strijd zijn met deze voorwaarden.
Ondersteuning, Uptime & Training. De training en het niveau van klantenondersteuning voor het niveau van Ulinks Services dat u koopt, worden uiteengezet op de Ulinks Services-prijspagina.
BETAALDE ACCOUNTS
Vergoedingen. Ulinks biedt Ulinks Services tegen betaling aan die extra functies en functionaliteit bieden. De prijzen en services voor betaalde accounts worden beschreven op de prijzenpagina van Ulinks's Services en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als u zich aanmeldt voor een betaalde account, stemt u ermee in Ulinks alle van toepassing zijnde kosten te betalen voor het niveau van Ulinks-services dat overeenkomt met uw keuze. Kosten worden niet gerestitueerd, behalve zoals vereist door de wet of zoals anderszins specifiek toegestaan in deze Overeenkomst.
Automatische verlengingen en tests. Als uw account is ingesteld op automatische verlenging of zich in een proefperiode bevindt en u al een betalingsmethode voor de services aan Ulinks hebt verstrekt, zal Ulinks uw betaalrekening aan het einde van de proefperiode of het begin van elke vernieuwingstermijn automatisch voor de vernieuwingstermijn belasten, tenzij u ons laat weten dat u automatische verlenging wilt annuleren of uitschakelen voordat de dan lopende termijn afloopt. U kunt de Overeenkomst beëindigen op de pagina Accountgegevens van uw account, of, als u uw Service via een Ulinks-accountvertegenwoordiger hebt gekocht, door contact op te nemen met uw Ulinks-accountvertegenwoordiger. Als u een betaald abonnement hebt voor twaalf (12) maanden of langer, stellen wij u binnen 30 dagen voor de verlenging van uw abonnement op de hoogte, inclusief eventuele wijzigingen in de kosten voor het abonnement.
Betaling. De Klant zal de facturen van Ulinks betalen op het geselecteerde betalingsinterval. Indien niet anders aangegeven, zijn betalingen onmiddellijk verschuldigd. De Klant machtigt Ulinks om alle van toepassing zijnde Vergoedingen aan de Klant in rekening te brengen met gebruikmaking van de door de Klant geselecteerde betalingsmethode via het online betalingsplatform van Ulinks. De Klant zal volledige en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie aan Ulinks verstrekken. Ulinks kan de Services opschorten of beëindigen als de vergoedingen achterstallig zijn. Voor onbetaalde vergoedingen worden financiële kosten in rekening gebracht van één procent (1,5%) per maand (18% per jaar), of het wettelijk toegestane maximum, afhankelijk van welk bedrag lager is, plus alle kosten voor incasso, inclusief redelijke advocaatkosten.
Belastingen. De vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen, rechten, tarieven en andere overheidsheffingen (gezamenlijk "belastingen" genoemd), en de Klant is verantwoordelijk voor alle belastingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of uit het gebruik van de Ulinks-services door de Klant. Ulinks zal de Klant een factuur sturen voor belastingen wanneer de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, en de Klant stemt ermee in de betaling te voldoen volgens de voorwaarden van de factuur. Indien de Klant wettelijk verplicht is om belastingen in te houden op bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst moeten worden betaald, zullen alle bedragen die moeten worden ingehouden, onmiddellijk worden ingehouden en tijdig door de Klant namens Ulinks aan de bevoegde belastinginstantie worden overgemaakt, en de Klant stemt ermee in dat hij Ulinks kopieën zal verstrekken van alle noodzakelijke documenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belastingkwitanties die hij van de bevoegde belastinginstantie heeft ontvangen) zodat Ulinks een buitenlands belastingkrediet kan claimen en ontvangen voor een bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat door de Klant is ingehouden.
Downgrades. Ulinks behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot een of alle Ulinks Services te downgraden, op te schorten of te beëindigen als de Klant zijn vergoedingen niet meer kan betalen.
LICENTIE, METRIEK EN NALEVING;
Licentie voor Ulinks Services. Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en betaling van alle op grond daarvan verschuldigde bedragen verleent Ulinks de Klant, en elke andere partij die in een Bestelformulier is overeengekomen, een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie om de Ulinks Services uitsluitend te gebruiken om uniform resource locators ("URL") in te korten, bepaalde Ulinks Link Metrics (zoals gedefinieerd in het privacybeleid van Ulinks) te ontvangen en, voor klanten van het Enterprise Plan, gebruik te maken van de andere producten en services die op het toepasselijke Bestelformulier zijn gedefinieerd gedurende de Termijn.
Ulinks Link-statistieken. Als onderdeel van de levering van Ulinks-diensten, verzamelt en genereert Ulinks Ulinks Link-statistieken, die worden beschreven in het privacybeleid van Ulinks. Bepaalde, beperkte Ulinks Link Metrics worden gepubliceerd op de website van Ulinks. De klant erkent en stemt ermee in dat alle Ulinks Link Metrics eigendom zijn van Ulinks, en dat Ulinks het recht heeft om Ulinks Link Metrics te gebruiken, in licentie te geven, te verkopen of op andere wijze van de hand te doen, zoals beschreven in het privacybeleid van Ulinks. Ulinks stelt niet alle Ulinks Link-statistieken beschikbaar aan de Klant. De klant mag de beperkte Ulinks Link-statistieken die we aan de klant beschikbaar stellen, openen, gebruiken en kopiëren in overeenstemming met het serviceniveau van de klant. De Klant mag Ulinks Link Metrics niet combineren met persoonlijk identificeerbare informatie en mag Ulinks Link Metrics niet in sublicentie geven, verkopen, syndiceren of anderszins delen met derden.
Toegangsgegevens. Ulinks zal de Klant niet-overdraagbare toegangsgegevens verstrekken voor de Ulinks-services. De Klant zal (i) identiteiten niet verkeerd voorstellen of maskeren bij het gebruik van de Ulinks Services of het zoeken naar toegangsgegevens; (ii) als gebruikersnaam of Branded Short Domain een naam selecteren of gebruiken die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan de Klant zonder de juiste autorisatie; (iii) als gebruikersnaam of Branded Short Domain een naam selecteren of gebruiken die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is; of (iv) de door Ulinks toegestane toegang overschrijden. De Klant zal alle door Ulinks verstrekte toegangsgegevens veiligstellen en de vertrouwelijkheid en veiligheid daarvan waarborgen. Voor zover de Klant een rechtspersoon is in plaats van een individu (1) mogen alleen werknemers en contractanten van de Klant (“Personeel”) de Ulinks Services gebruiken; (2) De Klant zal van zijn Personeel eisen dat het voldoet aan alle Wetten en de gebruiksbeperkingen (inclusief gebruikersstoelbeperkingen) uiteengezet in de Overeenkomst of anderszins voorgeschreven door Ulinks en zal geen toegangsgegevens delen om de gebruikersbeperkingen van het serviceniveau te overschrijden dat de Klant heeft gekocht; (3) Klant verklaart en garandeert dat zijn Personeel de capaciteit en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan; en (4) Klant erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor alle handelingen of nalatigheden van zijn Personeel, al dan niet geautoriseerd. Ulinks kan naar eigen goeddunken de manier van toegang tot de Ulinks-services bijwerken, vernieuwen of wijzigen.
Nalevingsbewaking. Ulinks kan het gebruik van de Ulinks-services door de klant controleren op naleving van de overeenkomst. Als Ulinks gebruik van de Ulinks-services waarneemt waarvan het van mening is dat het niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, zal Ulinks de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant vijf (5) werkdagen de tijd geven om de niet-naleving ervan te herstellen. Als de Klant zijn niet-naleving niet binnen vijf (5) werkdagen verhelpt, behoudt Ulinks zich het recht voor om het gebruik van de Ulinks-services door de klant op te schorten of te beëindigen. Ulinks behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Ulinks-services door de klant zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten in het geval dat zij te goeder trouw van mening is dat de veiligheid van het Ulinks-account van de klant is aangetast of dat het Ulinks-account van de klant wordt gebruikt voor een onwettig doel. En kan de toegang van de Klant tot de Services zonder kennisgeving opschorten of beëindigen wegens schending van de Overeenkomst.
INTELLECTUEEL EIGENDOM & LICENTIEBEPERKINGEN
Eigendom. Met uitzondering van Klantinhoud of Klantenservices, erkent en stemt de Klant ermee in dat Ulinks de enige en exclusieve eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op de Ulinks Services en Ulinks Link Metrics en alle gerelateerde documentatie, broncode, tools, scripts, processen, technieken, methodologieën, uitvindingen, knowhow, concepten, opmaak, arrangementen, visuele attributen, ideeën, databankrechten, auteursrechten, patenten, handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom, en alle afgeleiden, verbeteringen, aanpassingen en verbeteringen daarvan (“ Ulinks Materialen"). Niets in deze Overeenkomst of enig ander document wordt geacht het eigendom van de Ulinks-materialen over te dragen. Met uitzondering van de beperkte licentierechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden hieronder geen rechten op Ulinks-materialen verleend en zijn alle rechten op dergelijke Ulinks-materialen voorbehouden.
Feedback. De Klant is niet verplicht om suggesties, verzoeken om verbetering, aanbevelingen of andere feedback te geven met betrekking tot de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics (“Feedback”). Als de Klant dit echter doet, worden alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke Feedback toegewezen aan, en wordt het het enige en exclusieve eigendom van, Ulinks bij het maken ervan.
Licentiebeperkingen. De Klant mag geen toegangsgegevens delen om de gebruikersbeperkingen van de door de Klant gekochte servicelaag te overschrijden. De Klant en zijn Personeel zullen niet, en zullen geen derde partij toestaan ​​om: (i) toegang te krijgen tot de Diensten of gegevens uit de Diensten te exporteren om een ​​dienst, software, documentatie of gegevens te creëren voor een URL-verkortingsdienst anders dan Ulinks of om verkorte links te creëren of een service die concurrerend is met, substantieel vergelijkbaar of verwarrend vergelijkbaar is met enig aspect van de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics; (ii) het gebruiken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, kopiëren, bekendmaken of maken van afgeleide werken van de Ulinks-services, behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan; (iii) de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics reverse-engineeren, decompileren, demonteren, nabootsen, screen-scrapen, framen of spiegelen, of enig ander middel gebruiken om te proberen hun broncode te achterhalen, behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan; (iv) de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics benchmarken, bezwaren, distribueren, in sublicentie geven, toewijzen, delen, verkopen, verhuren, leasen, verpanden of anderszins overdragen aan een derde partij; (v) schadelijke, uitschakelende of kwaadaardige code of apparaten verzenden, of inbreukmakende, lasterlijke, onwettige, onrechtmatige, bedrieglijke, misleidende, frauduleuze, beledigende, onfatsoenlijke of anderszins aanstootgevende inhoud, of inhoud die persoonlijke informatie van iemand bevat of de intellectuele eigendom van een derde schendt , privacy- of publiciteitsrechten (“Verboden Inhoud”) via de Ulinks Services; (vi) toegang via geautomatiseerde of niet-geautoriseerde middelen, interfereren met, verstoren of proberen te controleren, toegang te overschrijven of beveiligingsmaatregelen te omzeilen voor de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics of gerelateerde systemen, inclusief via robots, spiders en andere elektronische methoden; en (vii) eigendomsrechten of andere kennisgevingen op de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics onleesbaar maken, verwijderen of wijzigen. Niettegenstaande enige andersluidende hierin, kan Ulinks, naar eigen goeddunken, de toekenning van rechten zoals uiteengezet in Sectie 3 onmiddellijk intrekken als de Klant de beperkingen in deze Sectie schendt of dreigt te schenden of andere veiligheids- of juridische zorgen schept. De klant stemt er hierbij mee in dat Ulinks het recht heeft, naast alle andere rechtsmiddelen die hem bij wet of in billijkheid ter beschikking staan, op voorlopige voorzieningen om de schending of dreigende schending van de verplichtingen van de klant onder deze sectie te voorkomen, zonder enige verplichting om onherstelbare schade aan te tonen of post een obligatie.
Technische beperkingen. De Klant zal het aantal en/of de frequentie van API-aanroepen, gelijktijdige URL-verkortingen of andere toegang tot of gebruik van Ulinks Services in de relevante documentatie of zoals anderszins door Ulinks in een Bestelformulier verstrekt, niet overschrijden. Als Ulinks van mening is dat de Klant heeft geprobeerd deze beperkingen te overschrijden of te omzeilen, kan Ulinks de toegang van de Klant tot de Ulinks-services opschorten of blokkeren. Ulinks kan het gebruik van de Ulinks-services door de klant controleren, onder meer om ervoor te zorgen dat de klant deze overeenkomst naleeft.
Open source software. Ulinks Services kan software bevatten die onderhevig is aan voorwaarden die, als voorwaarde voor gebruik, kopiëren, wijziging of herdistributie, vereisen dat dergelijke software en afgeleide werken daarvan openbaar worden gemaakt of gedistribueerd in de vorm van broncode, worden gelicentieerd met het doel afgeleide werken, of gratis worden gedistribueerd (“Open Source Software”). Voor zover enige licentievoorwaarden voor Open Source Software niet in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst, hebben dergelijke rechten in de toepasselijke Open Source Software-licentie voorrang op de rechten die in deze Overeenkomst worden verleend, maar uitsluitend met betrekking tot dergelijke Open Source Software. Elke toepasselijke Open Source Software-licentie is uitsluitend tussen de Klant en de toepasselijke licentiegever van de Open Source Software en de Klant dient te voldoen aan de toepasselijke Open Source Software-licentie.
Materialen van derden. Ulinks Services kan gebruik maken van software of broncode van derden, inclusief maar niet beperkt tot Open Source Software (“Materialen van derden”). Ulinks heeft geen controle over materiaal van derden. Dienovereenkomstig is Ulinks niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal van derden. Hoewel Ulinks niet verplicht is om materiaal van derden te controleren, kan Ulinks dergelijk materiaal van derden naar eigen goeddunken verwijderen of wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot naleving van de wet. De klant stemt ermee in te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen en het privacybeleid met betrekking tot materiaal van derden.
Handelsmerken. Ulinks verleent de Klant een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de namen, logo's, ontwerpen en andere handelsmerken van Ulinks die zijn opgenomen in de Ulinks-services ("Ulinks-merken") gedurende de Looptijd en uitsluitend voor het weergeven van een dergelijke kennisgeving als onderdeel van de Ulinks-services. Klant erkent de geldigheid van de Ulinks Merken en Ulinks's eigendom en eigendomsrecht daarop. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de Ulinks-merken door de klant, komt ten goede aan Ulinks. De Klant zal de Ulinks-merken, of het eigendom en de titel van Ulinks daarop, of de USPTO-toepassing of registratie daarvan, niet betwisten tijdens of na de looptijd van deze Overeenkomst. De Klant zal de documenten uitvoeren die redelijkerwijs door Ulinks kunnen worden gevraagd, of wettelijk vereist zijn, om het enige en exclusieve eigendom en de rechten van Ulinks in de Ulinks-merken vast te stellen, of om de registratie daarvan te verkrijgen. Om de Ulinks-merken en de rechten van Ulinks daarin te beschermen en te behouden. Daartoe heeft Ulinks het recht om de in deze sectie verleende licentie in te trekken en/of de manier van gebruik van de Ulinks-merken te herzien en goed te keuren, en de klant stemt ermee in het gebruik van alle Ulinks-merken die niet voldoen aan de normen van Ulinks te wijzigen . Niettegenstaande het voorgaande mag de Klant geen Ulinks-merken gebruiken op enigerlei wijze die een partnerschap met, sponsoring door of goedkeuring door Ulinks impliceert.
KLANTENSERVICE, INHOUD EN INFORMATIE
Klantenservice. Ulinks is niet aansprakelijk voor enig product of dienst van de Klant waartoe toegang wordt verkregen via of gebruik wordt gemaakt van de Ulinks-diensten of het gebruik daarvan door eindgebruikers, klanten of personeel ("Klantenservice"). De klant mag de Ulinks-services op geen enkele manier gebruiken die een partnerschap met, sponsoring door of goedkeuring van de klantenservice door Ulinks impliceert. De Klant zal niet suggereren of impliceren dat Ulinks de auteur is van of anderszins verantwoordelijk is voor de standpunten of inhoud van de Klantenservice. De Ulinks-services mogen niet worden gebruikt in verband met Verboden inhoud, of activiteiten waarbij het gebruik of falen van de Ulinks-services kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen of het milieu, of Ulinks op enigerlei wijze nadelig kan beïnvloeden of aansprakelijk kan stellen.
Klant inhoud. De klant verleent Ulinks hierbij een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, importeren, weergeven, reproduceren, uitvoeren, distribueren, maken van afgeleide werken, wijzigen of wijzigen van alle URL's en andere informatie die door de Klant aan Ulinks is verstrekt (“Klantinhoud”) in verband met de levering, werking en promotie van de Ulinks-diensten, het creëren van Ulinks Link-statistieken en voor andere zakelijke doeleinden. Het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie die Ulinks ontvangt van de Klant of derden (inclusief sociale-medianetwerken) wordt beschreven in het Privacybeleid van Ulinks. Zoals vermeld in ons privacybeleid, kunnen we, indien wettelijk toegestaan, uw e-mailadres en informatie over uw account delen met ons verkoopteam als u een Ulinks-account registreert met een e-mailadres op een domein dat eigendom is van een organisatie, zoals uw werkgever. en het bedrijf om de interesse van het bedrijf in het creëren of beheren van een ondernemingsaccount of voor gerelateerde doeleinden te onderzoeken.
VERKLARINGEN EN GARANTIES
Garanties voor klantinhoud. Klant verklaart en garandeert dat Klantinhoud en alle informatie waarop de Ulinks Link Metrics zijn gebaseerd, en de ontvangst, verzameling, gebruik en levering daarvan, geen inbreuk zullen maken op of inbreuk maken op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectueel eigendom, privacy en publiciteit rechten; (ii) de Klantinhoud en alle informatie waarop de Ulinks Link Metrics zijn gebaseerd, is ontvangen, verzameld, gebruikt en verstrekt aan Ulinks in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en zelfregulerende richtlijnen en vereisten, inclusief maar niet beperkt tot wetten op privacy en gegevensbeveiliging, ongevraagde berichten, oneerlijke of bedrieglijke praktijken, of handels- of exportbeperkingen van de Verenigde Staten (“Wetten”); (iii) het alle noodzakelijke toestemmingen, goedkeuringen of andere autorisaties of toestemmingen heeft verkregen voor, en heeft voldaan aan het gepubliceerde privacybeleid en alle algemene voorwaarden of privacybeleid van derden in verband met, de ontvangst, het gebruik en/of het verstrekken van de Klantinhoud en alle informatie waarop de Ulinks Link Metrics zijn gebaseerd; en (v) dat geen van de Klantinhoud of informatie of gegevens waarop de Ulinks Link-statistieken zijn gebaseerd, persoonlijk identificeerbare informatie of permanente identificatiegegevens van personen jonger dan 13 jaar bevat.
Verdere klantgaranties. De Klant verklaart en garandeert verder dat (i) hij veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd of contractueel vereist in de sector om de veiligheid en integriteit van, en ongeoorloofde toegang tot de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics, Customer Content en Customer Services te helpen beschermen en voorkomen; (ii) het zal niets doen waardoor de Ulinks-services onderhevig zijn aan een open source- of vergelijkbare licentie die een verplichting creëert om rechten op de Ulinks-services te verlenen; (iii) het de Ulinks Services of Ulinks Link Metrics op geen enkele manier zal verstoren, uitschakelen, wissen, wijzigen, beschadigen, beschadigen, verstoren of anderszins aantasten; (iv) in het geval van een beveiligingsinbreuk of ongeautoriseerde toegang tot Ulinks-services, Ulinks Link-statistieken, klantinhoud en klantenservice, zal de klant een dergelijke schending onmiddellijk onderzoeken en Ulinks schriftelijk op de hoogte stellen, en, tenzij anders aangegeven door Ulinks, alle corrigerende maatregelen die nodig zijn om een ​​dergelijke inbreuk te verhelpen en/of te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en de vereisten van Ulinks, allemaal op kosten van de Klant; en (v) de klant, het gebruik door de klant van de Ulinks-services, de klantinhoud en de klantenservice zullen alle wetten naleven en geen intellectuele eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten van derden schenden of schenden.
Ulinks DISCLAIMERS. Ulinks-DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN DEELNAME GARANTIES DIE WORDEN GEMPLICEERD DOOR ENIGE PRESTATIE- OF HANDELGEBRUIK, DIE ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. Ulinks GARANDEERT NIET DAT: (I) DE Ulinks-DIENSTEN VEILIG OF BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (II) VERKORTE URL'S, DE Ulinks-SERVICES EN Ulinks LINK METRICS NAUWKEURIG, FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (III) DE Ulinks-DIENSTEN VEILIG ZIJN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (IV) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE Ulinks-SERVICES OF Ulinks LINK METRICS VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT OF AAN DE BEDRIJFSBEHOEFTEN VAN HAAR OF HAAR GEBRUIKERS, PERSONEEL OF KLANTEN; OF (V) DE Ulinks-SERVICES ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN OF DAT ENIGE ONDERBREKING TIJDIG WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE Ulinks-DIENSTEN EN DE Ulinks LINK METRICS VAN DE KLANTEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. BOVENDIEN GEEFT Ulinks GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEDRAGEN OF VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET ERVOOR ZORGEN DAT HET GEBRUIK DOOR DE KLANT VAN DE Ulinks-DIENSTEN EN Ulinks LINK-METRISCHEN VOLDOEN AAN ENIGE WETGEVING OF AAN WETGEVING NAKOMING. Ulinks IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN (bijv. OPEN-SOURCE-SOFTWARE, SOCIALE-MEDIAPLATFORMS, MATERIALEN VAN DERDEN OF VOOR HOST- OF APP STORE-AANBIEDERS). DE KLANT ERKENT DAT DE CIJFERS IN DE HIERONDER GEPRODUCEERDE Ulinks LINK-statistieken SCHATTINGEN ZIJN EN ONDERHEVIG KUNNEN ZIJN AAN STATISTISCHE FOUTEN. Ulinks GARANDEERT NIET DAT DE METRICS VAN Ulinks LINK VOLLEDIG JUIST, NAUWKEURIG, TIJDIG OF ANDERSZINS BETROUWBAAR ZAL ZIJN. Ulinks WIJST HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIG GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE Ulinks LINK METRICS DOOR KLANT EN DERDEN.
VRIJWARING EN VERANTWOORDELIJKHEID
Vrijwaring van de klant. De Klant zal Ulinks, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun werknemers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, contractanten, klanten, zakenpartners, opvolgers en rechtverkrijgenden (“Ulinks Vrijwaringen”) verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen claims van derden en acties en daaruit voortvloeiende schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en onkosten) opgelopen door Ulinks Gevrijwaarders die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met (a) de Klantinhoud, Klantenservice of andere producten en diensten van de Klant; (b) handelingen en nalatigheden van de klant hieronder, schending van deze overeenkomst of schending van wetten; en/of (c) elke beschuldiging van inbreuk op intellectueel eigendom, privacy of publiciteit met betrekking tot Klantinhoud of Klantenservice. Ulinks zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van elke claim waarvoor het schadeloosstelling wenst; met dien verstande echter dat enige vertraging bij het verstrekken van de kennisgeving de schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant niet aantast, tenzij de Klant hierdoor wezenlijk wordt benadeeld. De Klant heeft de volledige controle over de verdediging van een claim onder deze Sectie, behalve dat Ulinks elke door de Klant gebruikte raadsman kan goedkeuren en dat Ulinks mag deelnemen aan de verdediging, op kosten van de Klant. Alle schikkingen van schadeclaims vereisen de toestemming van Ulinks.
BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. IN GEEN GEVAL ZAL Ulinks AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF GELIJKE THEORIE MET BETREKKING TOT DE Ulinks DIENSTEN, Ulinks LINK METRICS OF ANDERS HIERONDER VOOR ENIGE CLAIM MET BETREKKING TOT (I) WINST A , KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BEPAALDE, COMPENSERENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (HOE OOK VOORTVLOEIEND); (II) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE (ONGEACHT DE BRON VAN OORSPRONG); (III) ELKE PERMANENTE OF TIJDELIJKE BEINDIGING VAN DE LEVERING VAN DE Ulinks-DIENSTEN; (IV) HET VERWIJDEREN, BEVORDEREN OF NIET OPSLAAN VAN KLANTENINHOUD EN ANDERE GEGEVENS DIE WORDEN ONDERHOUDEN OF VERZONDEN DOOR OF VIA HET GEBRUIK VAN DE Ulinks-DIENSTEN DOOR DE KLANT; (V) KLANT NIET OM Ulinks NAUWKEURIGE ACCOUNT OF ANDERE INFORMATIE TE VERSTREKKEN; (VI) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET VEILIG EN VERTROUWELIJK HOUDEN VAN ZIJN WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS; (VII) HET NIET TOEGANG VAN DE KLANT TOT DE Ulinks-SERVICES ALS GEVOLG VAN STORING(EN) IN DE APPARATUUR, INFRASTRUCTUUR, SYSTEEM OF HET DOOR DE KLANT GEBRUIKTE NETWERK; OF (VIII) BEDRAGEN VOOR ALLE CLAIMS HIERONDER IN HET TOTAALTOEGANG VAN MEER DAN $100,00.
TERMIJN EN BEINDIGING
Overeenkomst termijn. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Klant deze Overeenkomst aanvaardt door een account aan te maken of een betaalde servicelaag aan te schaffen (“Ingangsdatum”) en blijft van kracht voor de duur van de door de Klant geselecteerde termijn, tenzij anders beëindigd zoals hierin is toegestaan ​​(“ Eerste termijn"). Als uw betaalde account is ingesteld om automatisch te verlengen, raadpleeg dan sectie 2(B) hierboven voor de voorwaarden voor automatische verlenging.
Recht op beëindiging. Ulinks kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken onmiddellijk beëindigen. Bij het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst worden alle toepasselijke rechten en toegang verleend aan de Klant automatisch beëindigd en zullen de Klant en zijn Personeel elk verder gebruik van de Ulinks-diensten staken en alle vertrouwelijke informatie van Ulinks retourneren, of, indien opgedragen door Ulinks, vernietigen. . Elke sectie van deze overeenkomst die naar zijn aard een dergelijke afloop of beëindiging zou overleven, blijft zo.
TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en de transacties die hierbij worden overwogen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Federal Arbitration Act en de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen daarvan en zonder rekening te houden met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. van goederen.
Beperking voor het indienen van claims. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt de Klant ermee in dat elke claim van de Klant of rechtsvordering die voortvloeit uit, verband houdt met of verband houdt met het gebruik van de Ulinks-services, Ulinks Link-statistieken of deze Overeenkomst binnen één (1) jaar na een dergelijke claim van actie is ontstaan ​​of voor altijd worden verbannen.
Verplichte arbitrage van geschillen. We zijn het er allemaal over eens dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de Services of Inhoud (gezamenlijk "Geschillen") zal worden opgelost uitsluitend door bindende, individuele arbitrage en niet in een collectieve, representatieve of geconsolideerde actie of procedure. U en Ulinks stemmen ermee in dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze Servicevoorwaarden regelt, en dat u en Ulinks elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Servicevoorwaarden.
Uitzonderingen en opt-out. Als beperkte uitzondering op deze sectie Geschillenbeslechting (i) kunt u proberen een Geschil op te lossen in een rechtbank voor geringe vorderingen als dit in aanmerking komt; en (ii) we behouden elk het recht om een ​​gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding van een rechtbank te vragen om de inbreuk op of verduistering van onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (of op te leggen). Deze Arbitrageovereenkomst is niet van toepassing op personen die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden.
Uitvoeren van arbitrage- en arbitrageregels. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Als u een natuurlijke persoon bent, zal de arbitrage worden uitgevoerd volgens de AAA-regels voor consumentenarbitrage (de "AAA-regels") die op dat moment van kracht zijn, behalve zoals gewijzigd door deze Servicevoorwaarden. Als u deze Servicevoorwaarden namens een organisatie invoert, wordt de arbitrage uitgevoerd volgens de commerciële arbitrageregels van de AAA. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. Een partij die arbitrage wenst te starten, moet een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij AAA en de andere partij op de hoogte stellen zoals gespecificeerd in de AAA-regels. De AAA biedt een formulier Aanvraag voor arbitrage op www.adr.org.
Als uw claim een ​​bedrag van US $ 10.000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage uitsluitend wordt uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn ingediend, via een telefonische of videoconferentiehoorzitting, of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw claim hoger is dan US $ 10.000, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden in de provincie (of parochie) waar u woont, tenzij we allebei een andere locatie overeenkomen. De partijen komen overeen dat de arbiter de exclusieve bevoegdheid heeft om te beslissen over alle kwesties met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid en reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst.
Arbitrage kosten. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt beheerst door de toepasselijke AAA-regels. Als u een natuurlijk persoon bent, betalen wij alle kosten voor indiening, administratie en arbiters als uw Geschil minder dan $ 10.000 bedraagt, tenzij de arbiter uw Geschil onbeduidend vindt. Als we de arbitrage winnen, betalen we al onze advocatenhonoraria en -kosten en zullen we niet proberen deze op u terug te vorderen. Als u wint in arbitrage, heeft u recht op een vergoeding van advocatenhonoraria en onkosten voor zover bepaald onder de toepasselijke wetgeving.
Ontheffing van classificatie. U EN Ulinks KOMEN OVEREEN DAT ELK CLAIMS TEGEN DE ANDER UITSLUITEND IN UW OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KAN INSTELLEN, EN NIET ALS EIGENAARS OF KLASSELID VAN EEN VERMELDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGDE PROCEDURE. Verder, als het geschil van de partijen wordt beslecht door middel van arbitrage, mag de arbiter de claims van een andere persoon niet consolideren met uw claims, en mag hij op geen enkele andere manier de leiding hebben over enige vorm van een vertegenwoordiger of collectieve procedure. Als deze specifieke bepaling niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is het geheel van deze sectie Geschillenbeslechting nietig.
Als Ulinks een van de voorwaarden van deze sectie "Geschillenbeslechting" wijzigt na de datum waarop u deze Servicevoorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen in deze Servicevoorwaarden hebt geaccepteerd), kunt u een dergelijke wijziging weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen (inclusief per e-mail naar [email protected]) binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Laatst bijgewerkt"-datum hierboven of in de datum van Ulinks's e-mail aan u om u op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging. Door elke wijziging af te wijzen, stemt u ermee in dat u elk Geschil tussen u en Ulinks zult bemiddelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze sectie "Geschillenbeslechting" vanaf de datum waarop u deze Servicevoorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen in deze Voorwaarden hebt geaccepteerd). van dienst).
Scheidbaarheid. Met uitzondering van de bepalingen in Sectie 20(e) van deze Voorwaarden (“Ontheffing van Class Action”), als een arbiter of rechtbank van bevoegde jurisdictie beslist dat een deel van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de andere delen van deze Servicevoorwaarden zijn nog steeds van toepassing.
DIVERSEN
Relatie van de partijen. De partijen zullen onafhankelijke contractanten zijn onder deze Overeenkomst, en niets hierin zal een van beide partijen als werkgever, werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, of beide partijen als joint ventures of partners voor welk doel dan ook beschouwen.
Volledige overeenkomst en deelbaarheid. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen de partijen met betrekking daartoe, inclusief eventuele geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend door de partijen . Behalve zoals schriftelijk gewijzigd door de partijen, inclusief door een Ulinks Enterprise Aanvullende Overeenkomst, geen aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden uiteengezet op de bestelling, factuur, verklaring of ander document van de Klant, of opgenomen in enige "shrinkwrap" of "clickwrap" -overeenkomsten, zijn bindend. Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft.
Overmacht. Met uitzondering van eventuele Vergoedingen die hieronder verschuldigd zijn, is geen van beide partijen aansprakelijk voor enige vertraging in het uitvoeren of niet-nakoming van haar verplichtingen hieronder wanneer een dergelijke vertraging of falen het gevolg is van een oorzaak buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot cyberaanvallen, mechanische, elektronische of communicatiestoringen, natuurrampen, terrorisme, oorlog, natuurrampen, storing van telecommunicatie of transport of van een externe provider of leverancier (bijv. host- of app store-providers) of arbeidsgeschillen.
Opdracht. Behalve aan een gelieerde onderneming of in het geval van een fusie, overname of andere wijziging van zeggenschap, mag geen van beide partijen deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, en elke poging daartoe is nietig. Deze overeenkomst is bindend voor alle toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.
Mededelingen. Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst, zullen alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst schriftelijk worden verzonden naar de hierboven vermelde adressen en worden geacht naar behoren te zijn gedaan bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd; bij verzending, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door een erkende nachtdienst.
koppen; Interpretatie. De kopjes van de secties en alinea's in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op hun interpretatie. Elk gebruik van "inclusief" "bijvoorbeeld" of "zoals" in deze Overeenkomst wordt gelezen als gevolgd door "zonder beperking".
Exporteren. De partijen zullen alle toepasselijke export- en importcontrolewetten en -regelgeving naleven en zullen in het bijzonder de Ulinks-diensten niet exporteren of herexporteren zonder alle vereiste vergunningen van de Verenigde Staten en buitenlandse overheden.
Gebruik door de overheid. De Ulinks-services zijn "commerciële items" zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "documentatie over commerciële computersoftware", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212. Elke toegang tot of gebruik van de Ulinks Services door een overheidsinstantie is verboden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bovendien moet elk gebruik door Amerikaanse overheidsinstanties in overeenstemming zijn met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4. Als de Klant de Ulinks-services gebruikt in zijn officiële hoedanigheid als werknemer of vertegenwoordiger van een Amerikaanse, staats- of lokale overheidsinstantie en wettelijk niet in staat is om de vrijwaring, jurisdictie, locatie of andere clausules hierin te accepteren, dan zijn die clausules niet van toepassing op een dergelijke entiteit , maar alleen voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.
Algemeen. Het falen van Ulinks om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling is alleen effectief indien schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Ulinks. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van beide partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar vindt, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan ​​en blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.
Publiciteit. De Klant verleent Ulinks het recht om de logo's of handelsmerken van de Klant te gebruiken in marketing- of publiciteitsmateriaal en op zijn website om de Klant te identificeren als een klant die de Ulinks-services gebruikt.
Contact opnemen met Ulinks. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]